آتناطب شیراز 

منظور از این درمان استفاده از وسایل مکانیکی از قبیل تخت ترکشن(کشش مهره ها)، CPM(برای افزایش دامنه حرکتی بعد از جراحی تعویض مفصل)، وزنه، فنر، دوچرخه ثابت، تخته تعادل، شولدر ویل ، دستگاه های ورزشی و … می‌باشد که برای افزایش قدرت، استقامت عضلانی و افزایش یا حفظ دامنه حرکتی مفاصل بدن بکار می رود.