آتناطب شیراز 

شانه بی حرکت یک بیماری شایع در مفصل گلنوهومرال (مفصل شانه) است که با درد و محدودیت یکسان در تمامی حرکت های شانه ایجاد می شود . انتخاب پروسه درمانی مناسب در این بیماری بسیار حائز اهمیت می باشد .

علت اصلی این ضایعه مشخص نیست اما گمان می رود شانه بی حرکت چند هفته بعد از نوعی آسیب به شانه آغاز می شود . در این بیماری حالت ارتجاعی کپسول مفصل گلنوهومرال از بین می رود و غشای سینوویال دچار چسبندگی می شود ، ذکر این نکته ضروری است که این بیماری در صورت درمان هیچ گونه اثری از خود به جای نمی گذارد و پس از طی دوره درمان تمامی حرکات محدود شدۀ شانه به حالت اول باز می گرداند . در این بیماری درد شدید و ناتوان کننده در ناحیه شانه و قسمت فوقانی بازو بدون علت مشخص آغاز می شود .در بعضی از مواقع آنچنان شدید می شود که خواب فرد مختل می شود . در این ضایعه تمام حرکات مفصل شانه مثل خم کردن به جلو و عقب ، بالا آوردن دست از طرفین و نیز حرکات چرخشی به شدت کاهش می یابند و تنها حرکاتی که دیده می شود مربوط به استخوان کتف خواهد بود و هیچگونه حرکتی در خود مفصل شانه (گلنوهومرال ) رویت نمی شود .

این بیماری ممکن است بیش از یکسال به طول بیانجامد و در زمان حاد و دردناک فرد باید دست خود را توسط آویز مخصوص بی حرکت کند اما بعد از دوره دردناک فرد باید با انجام ورزشهای خاص طبق نظر متخصص دامنه حرکت مفصل شانه را مجددا احیا کند . هر چند بازگشت دامنه حرکت مفصل قدری به آهستگی انجام می شود اما بیماران باید مطمئن باشند که در نهایت دامنه حرکتی مفصل شانه به صورت کامل باز خواهد گشت . اگر مقداری از محدودیت دامنه حرکتی باقی مانده باشد بازوی فرد را تحت بیهوشی حرکت می دهیم تا چسبندگی های باقیمانده در مفصل شانه باز شوند .